توضیحاتی کوتاه و مختصر درباره ی منظومه شمسی - شنبه پانزدهم مرداد ۱۳۹۰
عطارد - شنبه پانزدهم مرداد ۱۳۹۰
زهره - شنبه پانزدهم مرداد ۱۳۹۰
زمین - شنبه پانزدهم مرداد ۱۳۹۰
مریخ - شنبه پانزدهم مرداد ۱۳۹۰
مشتری - شنبه پانزدهم مرداد ۱۳۹۰
زحل - شنبه پانزدهم مرداد ۱۳۹۰
اورانوس - شنبه پانزدهم مرداد ۱۳۹۰
نپتون - شنبه پانزدهم مرداد ۱۳۹۰
پلوتون - شنبه پانزدهم مرداد ۱۳۹۰