توضیحاتی کوتاه و مختصر درباره ی منظومه شمسی - شنبه پانزدهم مرداد 1390
عطارد - شنبه پانزدهم مرداد 1390
زهره - شنبه پانزدهم مرداد 1390
زمین - شنبه پانزدهم مرداد 1390
مریخ - شنبه پانزدهم مرداد 1390
مشتری - شنبه پانزدهم مرداد 1390
زحل - شنبه پانزدهم مرداد 1390
اورانوس - شنبه پانزدهم مرداد 1390
نپتون - شنبه پانزدهم مرداد 1390
پلوتون - شنبه پانزدهم مرداد 1390